Make your own free website on Tripod.com

3. er-Rahîm (esirgeyen):

 

Allah (c.c.) ahirette müminleri koruyup kollayacaktır. Mahşer gününün sıkıntısı çok büyük olacaktır. O uzun günlerde müminler cennetle müjdelenmenin keyfini süreceklerdir.

 

Allah (c.c.) er-Rahmân güzel ismi ile dünyadaki bütün canlı varlıklara merhamet gösterirken er-Rahîm güzel ismi ile ahirette yalnızca müminlere merhamet edecektir.  Çünkü müminler korku ve ümit arasında bulunan imanları ile yasaklara ve emirlere gösterdikleri özen ile bu dünyada ahretleri için hep Allah’ın (c.c.) rahmetini talep etmişlerdi.

 

Dünyada Müslümanların başına gelen bela ve musibetler de Allah’ın (c.c.) er-Rahîm güzel isminin bir tecellisi gereğidir. Bu durum oğlunu seven bir babanın kötü bir iş veya ahlakında onu vazgeçirmek için attığı şefkat tokatlarına benzer. Belki bu tokatlar o yavru için o anda birer acı kaynağı ise de onu kötü iş veya ahlakında  vazgeçirdiğinde birer rahmete dönüşecektir. Allah (c.c.) da mümin kulunu ahirette koruyup kollamak için bu dünya yaşamında iken bela ve musibetlerle imtihan eder. Doğru yola girmesi için imkanlar tanır. Tövbe etmesi, günahlarının bağışlanması için fırsatlar verir. Bu nedenle Kuran-ı Kerim’de er-Rahîm güzel ismi el-Gafûr, et-Tevvâb, er-Raûf gibi güzel isimlerle birlikte kullanılmıştır.

 

Besmele, yani “Bismillahirrahmanirrahim” Allah, er-Rahmân, er-Rahîm güzel isimlerinden oluşmaktadır. “Allah’ın er-Rahmân, er-Rahîm ismi ile” anlamına gelir. Besmele, yapılan her işte Allah’ın (c.c.) rahmetinin ve bereketinin anahtarıdır. Bunun için yapılan çok kısa bir duadır. Allah (c.c.) da dualara mutlaka icabet eder. O’nun adıyla başlanan her iş hayırla sonuçlanır. Bu belki ahirette tecelli edecektir, ama o zaman da mutlaka insanın ebedi kurtuluşuna hizmet edecektir.

 

Allah (c.c.) bir kutsi hadiste şöyle buyurmaktadır: “Rahmetim gazabımı geçmiştir.” Dünyada Allah’ın (c.c.) rahmeti suyla tecelli eder. Yeryüzünün yüzde yetmiş beşi de sudur. İnsan vücudunda da yaklaşık aynı oran söz konusudur. Tabii Allah’ın (c.c.) gazabına da bir sınır koymak doğru değildir. Allah’ın (c.c.) gazabı da ateşle simgelenir. Yeryüzü kabuğunun hemen altının da ateşle dolu olduğunu  unutmamak gerekir.

 

            Ölen kişi için “Allah’ın (c.c.) rahmetine kavuştu.” veya “rahmetli” denmesi de anlamlıdır. Çünkü yaşı kaç olursa olsun bir Müslüman için ölüm rahmettir. Gerçi yaşam Allah’a (c.c.) ibadet etmek ve O’nun rızasını kazanmak için bir vesiledir. Ama Allah (c.c.) ezeli ilmi ile bir insanın yaşamının hangi noktasında hayatına son verilmesinin kendisi ve başkaları için daha hayırlı olduğunu bilmektedir. Bu yönüyle hoşumuza gitmese de ölüm olayında Allah’ın (c.c.) rahmeti tecelli eder.

 

Er-Rahîm güzel ismi Müslüman kardeşlerimize karşı hoşgörüyü, bağışlamayı, merhameti gerekli kılmaktadır.