Make your own free website on Tripod.com

58. el- Muhsî(Allah [c.c.] varlıkları ve onların sayılarını bilendir):

 

Bir insanın dünyadaki bütün kum tanelerinin sayısını bilmesine imkan var mıdır? Tüm insanlar biraraya gelip de işlerini güçlerini bırakıp bu işle ilgilenseler bile yine de bunun üstesinden gelemezler. Peki her bir kum tanesinin ağırlığı, hacmi, rengi, maddesel ve yapısal özellikleri hakkında rapor yazılabilir mi? Dünya yaratılalı beri yaşayan tüm insanlar bu işe ömürlerini vermiş olsalardı bile bunu başarmalarına olanak yoktur. İşte insan hatta tüm insanlar için olanaksız olan bu işler el-Muhsî olan Allah (c.c.) için son derece kolaydır. O her şeyin sayısını bildiği gibi her varlığı tüm özellikleri ile de tanır. Her şey O’nun bilgisi dahilindedir.

 

Bilindiği üzere mühendislik plana dayanır, plan da bir ölçüye ve orana göre yapılır. Tüm bunların temelinde de hesap olayı vardır. İşte yüce Allah (c.c.) da bu güzel ismi ile evren çapındaki büyük bir plana dikkatlerimizi çekiyor. Evrendeki her bir varlığın büyüklüğünün, konumunun, özelliklerinin, niteliklerinin çok ince hesaplara dayanarak belirlendiğini düşündürmektedir. Örneğin güneşin ve gezegenlerin yoktan yaratılırken her birinin kaç tane atoma ve moleküle ihtiyacı olduğunu O biliyordu. Her bir varlığı gerekli olan atom ve molekül sayısına göre de O yarattı. Yine gezegenlerin güneşe eğimlerini, açılarını ve uzaklık miktarlarını belli hikmetlere göre O belirledi. Dünyada yaşamın oluşması için gerekli bütün mühendislik hesapları ezelde her varlığı ve sayısını en iyi bilen el-Muhsî tarafından yapılmıştır.

 

El-Muhsî güzel isminin el-Hamîd güzel isminden sonra gelmesi de anlamlıdır. Bununla adeta Allah’ın (c.c.) üzerimizde bulunan nimetlerini saymamız istenmektedir.

 

El-Muhsî güzel ismi ile kula düşen görev, her zaman gücü yettiğince  Allah’ın (c.c.) üzerindeki her bir nimetini sayarak O’na hamd ü senâ etmektir.